เอกสารประกอบการผ่อนชำระเบี้ยประกัย
1. ใบคำขอสินเชื่อ/สัญญา/ใบคำขอยกเลิก (ขอจากเจ้าหน้าที่)
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
3. สำเนาทะเบียนรถ
4. กรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)
5. กรณีที่เป็นนิติบุคคล / หจก. ต้องใช้หนังสือรับรองของบริษัทพร้อมประทับตรา และบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*** เริ่มคุ้มครอง วันถัดไป นับจากวันที่แจ้งงาน ***


กรณีชำระล่าช้า
1. หากผิดนัด/ชำระล่าช้า จากวันที่ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน
   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าปรับกรณีล่าช้าจำนวน 200 บาท/งวด

2. หากผิดนัด/ชำระล่าช้า จากวันที่ที่กำหนด เกิน 7 วัน
   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกยกเลิก/ถอน กรมธรรม์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับผลตอบแทน
   1. ได้รับกรมธรรม์เมื่อลูกค้าผ่อนเบี้ยครบ
   2. ได้รับผลตอบแทนเมื่อลูกค้าผ่อนเบี้ยครบ โดยจะลดผลตอบแทน 1% ต่องวดของการผ่อนเช่น ผ่อน 3 งวดจะลดผลตอบแทนลง 3%

  

  
โปรแกรมช่วยคำนวณ ผลตอบแทน จัดทำโดย TMC Group

*** โปรแกรมนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยคำนวณเท่านั้น ผลการคำนวณจะถูกต้องเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ***